Ban quản trị nhà chung cư có cần lập Ban kiểm soát không?

Hỏi: Ban quản trị nhà chung cư có cần phải lập Ban kiểm soát không? Trong quyết định công nhận Ban quản trị của cấp huyện/quận có ghi rõ điều này không? Nếu không thì quyết định công nhận Ban quản trị sẽ thể hiện nội dung gì?

c1 6a07
Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư của UBND cấp quận/huyện
không ghi thành viên Ban kiểm soát. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ban hành ngày 15/2/2016 về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Quy chế 02) không quy định nhà chung cư phải thành lập Ban kiểm soát. Vậy nên, trong quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư của UBND cấp quận/huyện không ghi thành viên Ban kiểm soát.

Quy chế 02 quy định rõ, trong nội dung quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư chỉ ghi các nội dung sau: Tên Ban quản trị, mô hình hoạt động của Ban quản trị; số lượng thành viên Ban quản trị (ghi đủ số lượng thành viên đã được Hội nghị nhà chung cư bầu theo quy định); nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị; họ, tên và chức danh Trưởng ban, Phó ban quản trị và trách nhiệm thi hành quyết định của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Luật sư Lương Nguyễn Khánh Văn
(Giám đốc Khối Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, Công ty Luật LP Group)

Theo Đầu tư Chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *