Thẩm quyền duyệt quy hoạch xây cụm công nghiệp

Hỏi: Theo quy định hiện hành về xây dựng thì cơ quan nào có thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp? (Nguyễn Đức Phúc – Hà Nội).

cn 1038
Thẩm quyền duyệt quy hoạch xây cụm công nghiệp. Ảnh: Internet

Trả lời:

Điều 24 Luật Xây dựng 2014 quy định, khu/cụm công nghiệp (CCN) là một khu chức năng đặc thù. Vì vậy, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CCN phải tuân thủ theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Điều 32, Điều 34 Luật Xây dựng 2014; Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù như sau:

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các cấp.

Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi ranh giới địa giới hành chính do mình quản lý sau khi đã có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

Như vậy, đối với quy hoạch chi tiết xây dựng CCN có phạm vi ranh giới trên địa bàn một huyện, cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án là cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện; cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch là UBND cấp huyện; UBND cấp huyện có nhiệm vụ lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh trước khi phê duyệt đồ án.

Bộ Xây dựng trả lời

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *